فایل فلش های سامسونگ برحسب مدل(95/5/03)

برای خرید تماس بگیریید با کمترین قیمت بازار

09359001035

------A------

A500Y-ANDROID5.0.2

A500Y-ANDROID4.4.4

A500YZ-ANDROID4.4.4

A500YD-ANDROID4.4.4

A500XZ-ANDROID4.4.4

A510Y-ANDROID5.1.1

A510S-ANDROID5.1.1

A510M-ANDROID5.1.1

A510L-ANDROID5.1.1

A510K-ANDROID5.1.1

A510FD-ANDROID5.1.1FARSI

A510F-ANDROID5.1.1FARSI

A5100-ANDROID5.1.1

A5108-ANDROID5.1.1

A700YD-ANDROID5.0.2

A700YD-ANDROID4.4.4

A700X-ANDROID4.4.4

A700S-ANDROID5.0.2

A700S-ANDROID4.4.4

A700L-ANDROID5.0.2

A700L-ANDROID4.4.4

A700K-ANDROID5.0.2

A700K-ANDROID4.4.4

A700H-ANDROID5.0.2FARSI

A700H-ANDROID4.4.4FARSI

A700FQ-ANDROID4.4.4FARSI

A700FD-ANDROID5.0.2FARSI

A700FD-ANDROID4.4.4FARSI

A700F-ANDROID5.0.2FARSI

A700F-ANDROID4.4.4FARSI

A7000-ANDROID5.0.2

A7000-ANDROID4.4.4

A7009-ANDROID5.0.2

A7009-ANDROID4.4.4

A710Y-ANDROID5.1.1

A710S-ANDROID5.1.1

A710M-ANDROID5.1.1

A710L-ANDROID5.1.1

A710K-ANDROID5.1.1

A710FD-ANDROID5.1.1FARSI

A710F-ANDROID5.1.1FARSI

A7100-ANDROID5.1.1

A800YZ-ANDROID5.1.1

A800S-ANDROID5.1.1

A800IZ-ANDROID5.1.1

A800I-ANDROID5.1.1FARSI

A800F-ANDROID5.1.1FARSI

A8000-ANDROID5.1.1

A9000-ANDROID5.1.1


------E------

E500YZ-ANDROID4.4.4

E500S-ANDROID4.2.2

E500H-ANDROID5.1.1FARSI

E500H-ANDROID4.4.4FARSI

E500F-ANDROID5.1.1FARSI

E500F-ANDROID4.4.4FARSI

E700M-ANDROID5.1.1

E700H-ANDROID5.1.1FARSI

E700H-ANDROID4.4.4FARSI

E700F-ANDROID5.1.1FARSI

E700F-ANDROID4.4.4FARSI

E7009-ANDROID4.4.4

E7000-ANDROID4.4.4

------G------

G130HN-ANDROID4.4.2

G130H-ANDROID-4.4.2-FARSI

G130E-ANDROID4.4.2-FARSI

G130BU-ANDROID4.4.2

G130BT-ANDROID4.4.4

G110M-ANDROID4.4.2

G110H-ANDROID4.4.2

G110B-ANDROID4.4.2